WINKELWAGEN


Prijs
Hoeveelheid

TOTAAL

0,00 Update winkelwagen

Prijs is exclusief bezorging, dit wordt toegepast bij het afrekenen. De bestelling wordt verwerkt in euro's.

Privacyverklaring

1. Inleiding

Baker’s Dough hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij als bedrijf omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Baker’s Dough houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Baker’s Dough zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u vriendelijk deze Privacy Policy goed door te lezen. Indien u na het doorlezen, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

2. Verwerking en verzameling van persoonsgegevens van klanten

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Uw contactgegevens
Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u aan ons verstrekt, inclusief bezorgadres wanneer u onze producten online koopt.

Uw elektronische identificatiegegevens en overige,
automatisch verzamelde informatie bij gebruik van onze diensten

Wanneer u onze website, webshop of apps bezoekt of geconfronteerd wordt met online marketingadvertenties van Baker’s Dough, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website bij te houden (inclusief webanalyses), zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag, de producten en Diensten die u bevallen en de inhoud van uw verlaten winkelmandje. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Uw accountgegevens
Om uw account bij Baker’s Dough (online of in de winkel via de registratie-applicatie) te voltooien, gebruiken wij uw naam, geslacht, contactgegevens, geboortedatum (én burgerservicenummer als deze volgens de lokale wetgeving gekoppeld is aan uw geboortedatum) en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw favoriete smaak en aanvullende interesses.

Uw online aankopen
Om uw online aankopen te voltooien via de officiële Baker’s Dough-webshop of via andere officiële sociale mediakanalen van Baker’s Dough, gebruiken wij uw naam, geslacht, telefoonnummer, contactgegevens en alle relevante informatie over uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, het product of de producten die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, (werknemers)korting, gebruikte vouchercode (indien aanwezig), geschenk met aankopen (indien van toepassing), bezorgmethode en afleveradres.

Uw communicatiegegevens
Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.

Uw gegevens over winacties, leadgeneratiecampagnes, wedstrijden of proefacties.
Alle gegevens die u deelt wanneer u deelneemt aan een winactie, een verkoopbevorderingscampagne, wedstrijd of proefactie.

Uw beoordelingen en recensies en feedback
De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en product- of evenementrecensies die u publiceert op onze websites of online of via sociale media met ons deelt.

Gezondheidsgegevens
We kunnen ook informatie verzamelen over uw gezondheid, bijvoorbeeld over uw allergieën. Wij zullen alleen gezondheidsgegevens gebruiken die u vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met uw voorafgaande toestemming of in opdracht, uitsluitend voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacy beleid. U kunt uw toestemming op elk moment weigeren of intrekken, zoals u kunt lezen bij “Uw rechten”. 

3. Doel van de gegevensverwerking

Voor de uitvoering van onze overeenkomst
Om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons uit te voeren en om u de producten, diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit omvat ook u in staat stellen om onze producten aan te schaffen, te reageren op uw vragen, om klantenservice te verlenen, essentiële informatie te verstrekken over onze producten en diensten die u aanvraagt etc..

Voor onze legitieme commerciële belangen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zowel op geaggregeerde als op individuele basis) met het doel onze producten en diensten te adverteren, om via e-mail, gewone post, sociale media of anderszins contact met u op te nemen voor direct marketing of andere commerciële doeleinden. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, zoals het leveren van klantenservice en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om te achterhalen wat u mogelijk interesseert, om de doeltreffendheid van advertenties die we u en anderen aanbieden te meten en te begrijpen en om relevante advertenties te leveren. Op basis van uw gebruik van onze diensten en producten die u hebt aangeschaft, kunnen we u bovendien benaderen met advertenties of ander marketingmateriaal dat is aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen. Denk hierbij aan het exploiteren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten; om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen; om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze producten en diensten; om onze zakelijke activiteiten mogelijk te maken; om de beleidslijnen en de procedures van het bedrijf uit te voeren; om ons in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van bedrijfsmiddelen of bedrijfsactiviteiten van Baker’s Dough, acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme bedrijfsdoeleinden toegestaan door het toepasselijke recht.

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming
Als u geen product bij ons hebt gekocht, sturen wij u alleen directe marketingberichten (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over producten of service-updates) via e-mail, andere elektronische middelen, via de telefoon of via reguliere mail (zoals folders), nadat we uw toestemming hebben gekregen om dit te doen. Wij gebruiken uw gezondheidsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacy Policy, maar we doen dit alleen nadat we uw toestemming hiervoor hebben gekregen.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zoals u kunt lezen bij “Uw rechten”..

Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen:
Alle persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten of onderzoeksinstanties.

4. Sociale Media

Wanneer u deelneemt aan verschillende sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn enz., moet u bekend zijn met en de tools van die sites en deze begrijpen, zodat u keuzes kunt maken over hoe u de persoonsgegevens in uw sociale media profiel(en) kunt delen.

Baker’s Dough is gebonden aan de privacy praktijken of de beleidslijnen van deze kanalen, dus raden wij u aan de toepasselijke privacy verklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale mediaomgevingen te lezen.

Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale mediasites (en/of in combinatie met uw instellingen op de Baker’s Dough website), kunnen bepaalde persoonsgegevens met Baker’s Dough worden gedeeld over uw online activiteiten en sociale mediaprofielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst/gedeeld enz.).

5. Delen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

Externe leveranciers
We nemen af en toe contact op met derden om ons te helpen onze producten en diensten aan ons te leveren, waaronder:

 • Zakelijke partners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers;
 • Contactcenters, om ons te helpen op de afdeling consumentenservice;
 • Reclame- en mediabedrijven die voor ons marketing- en media-activiteiten uitvoeren;
 • Aanbieders van analysediensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website en apps, zoals Google Analytics.

Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons persoonsgegevens openen, ontvangen, bijhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe. In overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten, nemen wij commercieel redelijke stappen om leveranciers van derden te verplichten uw persoonsgegevens adequaat te beschermen en alleen in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

Zakelijke transacties
Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van Baker’s Dough.

Derde partijen in geval van een juridische vereiste
Wij kunnen persoonsgegevens vrijgeven als wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is.

Met toestemming
We kunnen ook informatie over u, inclusief persoonsgegevens, bekendmaken aan een andere derde partij, wanneer u toestemming hebt verleend of hebt gevraagd dat wij dit doen. Bijvoorbeeld bij deelname aan een promotiecampagne in samenwerking met een andere sponsor.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens en uw rechten te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

6. Internationale overdrachten van uw persoonsgegevens.

In vrijwel de meeste gevallen verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Houd er echter rekening mee dat Baker’s Dough alle persoonsgegevens die ons verstrekt, mag overdragen aan andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. De wetten in deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens.

Baker’s Dough en ook onze externe leveranciers zullen er voor zorgen dat alle adequate voorzorgsmaatregelen worden getroffen en dat alle toepasselijke wetten en regelgevingen worden nageleefd bij een dergelijke overdracht, en in het bijzonder voor persoonsgegevens die worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. 

7. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. 

8. Bewaartermijn gegevens 

In zijn algemeenheid bewaart Baker’s Dough persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het door waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

9. Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Baker’s Dough van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

10. Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in sommige gevallen ook recht om deze persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin u deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 • Houd er rekening mee dat de Nederlandse overheid een app (‘Kopie ID’) heeft gemaakt die het zwartmaken van regels van paspoorten vergemakkelijkt. Informatie hieromtrent vindt u hier.

11. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

12. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! Onze Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig onze Privacy Statement te bekijken. 

13. Wijzigingen in de Privacy Policy

Deze Privacy Policy kan regelmatig herzien worden. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.

Contactgegevens

Baker’s Dough
Spegelt 38
5674 CD NUENEN

Telefoonnummer: 085 - 87 69 852
E-mailadres: info@bakersdough.nl